Niende søndag efter Trinitatis

9. søndag efter Trinitatis 2017

402  -  dåb  -  692  ----  370  -  633

Andagt og Aftensol i Klitmøller:

 29  -  692  --------  370  -  775

 

Denne hellige lektie

skrives i Ordsprogenes Bog 3,27-35: 

Hold ikke et gode tilbage fra den,

som har brug for det,

når det står i din magt at yde det.

Sig ikke til din næste:

»Gå, og kom igen i morgen,

så vil jeg give dig det«,

hvis du har det, han beder om.

   Udtænk ikke ondt mod din næste,

han bor trygt hos dig.

Anklag ikke et menneske uden grund,

når han ikke har gjort dig noget ondt.

   Vær ikke misundelig på en voldsmand,

og vælg aldrig hans veje.

For Herren afskyr den,

der kommer på afveje,

men med retskafne har han fællesskab. Herrens forbandelse

hviler over den uretfærdiges hus,

men han velsigner retfærdiges bolig.

Med spottere driver han spot,

men ydmyge viser han velvilje.

De vise får ære i eje,

tåberne sætter skammen i højsædet.  AMEN

Lukasevangeliet 16,1-9

Jesus sagde også til disciplene:

"Der var en rig mand,

som havde en godsforvalter;

som ham fik han underhånden at vide,

at han ødslede hans ejendom bort.

Så tilkaldte han forvalteren og spurgte:

Hvad er det, jeg hører om dig?

Aflæg regnskab for din forvaltning,

for du kan ikke længere være forvalter.

Men forvalteren spurgte sig selv:

Hvad skal jeg gøre,

nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til,

tigge skammer jeg mig ved.

Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre,

for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen.

Han kaldte så sin herres skyldnere til sig

én for én og spurgte den første:

Hvor meget skylder du min herre?

Hundrede ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde:

Her er dit gældsbevis,

sæt dig straks ned og skriv halvtreds! Derefter spurgte han en anden:

Og du, hvor meget skylder du?

Hundrede tønder hvede, svarede han.

Til ham sagde forvalteren:

Her er dit gældsbevis, skriv firs!"

Og Herren roste den uærlige forvalter,

fordi han havde handlet klogt.

For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne,

end lysets børn gør. "

Jeg siger jer:

Skaf jer venner

ved hjælp af den uærlige mammon,

for at de, når den slipper op,

kan tage imod jer i de evige boliger.

                                       AMEN.

 

 

Møllersvenden og Sankt Peter.

 

Denne lille pudsige historie

er en fin pendant til lignelsen

om den uærlige godsforvalter.

 

Pointen er, at god vilje for andre

 – kærlig omsorg for andre –

er vigtigere end ”retfærdighed”.

 

Jesus roser den uærlige godsforvalter,

fordi han bar sig klogt ad;

det var smart fundet på.

 

Vi skal være lige så begavede !

Vi skal være blide som duer

og snilde som slanger, siger Jesus. (Mt. 10,16)

 

Begavelse er godt – og vi skal bruge vores forstand til at udrette noget godt for andre – og vi skal ikke skamme os over,

at vi også selv får noget godt ud af det.

 

Vi skal simpelthen bruge alle tricks !

 

Det er for resten et interessant billede,

Jesus bruger her:  Skaffe os venner, som kan tage imod os i De Himmelske Boliger.

Er vi afhængige af,

at der mennesker, som lukker os ind ?

 

Skal vi forestille os,

at der er en afstemning i Himlen;

har den og den nu gjort så meget godt,

at vi vil have vedkommende ind ?

 

Det skal nok ikke overføres i detaljer;

men det er et rigtig godt billede på,

hvor vigtigt det er for Jesus,

at vi gør noget godt for andre !

 

I den store domslignelse identificerer Jesus sig selv med de nødlidende.

 

Her – med godsforvalteren –

uddelegerer Jesus så at sige ”dørvogteransvaret”

 til de mennesker, som er døde.

 

Vi kan ikke lave beregninger og systemer ud af det – men det er ikke til at tage fejl af: Jesus vil have os til at gøre godt for andre !

 

Og så igen:

Vi må gerne gøre det med midler,

vi er kommet uærligt til J

 

Det er måske ikke meningen,

at vi skal lave bedrageri

og skynde os at sende udbyttet

til Folkekirkens Nødhjælp – eller er det ?

 

Jeg tror snarere,

at Jesus vil have os til at indse,

at der er ikke ret meget,

vi er kommet ærligt til.

 

Hvis vi ser nærmere efter,

er det meste af, hvad vi har,

noget vi har på andres bekostning:

 

Rig/fattig, fast arbejde/arbejdsløs,

god stilling/dårlig stilling,

den rige verden/den fattige verden.

 

Så vi skal ikke være så sarte;

vi skal bare gå i gang med at gøre godt !

 

I det hele taget sætter Jesus al menneskelig retfærdighed ud af kraft.

 

Der er alligevel så mange sprækker

i retfærdigheden.

 

Jesus sætter altid kærligheden højere

end retfærdigheden og moralen.

 

Han vil have os til at gøre det samme.

 

Og vi kan jo se,

at det er det Jesus selv gør:

 

Med sin uendelige kærlighed

tager Han os også til sig

på den anden side af døden.

 

Dér giver Han os livet tilbage

i De Himmelske boliger, i Paradis,

på en ny jord under en ny himmel.

 

Også her bruger Jesus forskellige billeder

på den virkelighed, som er større,

end vi kan fatte.

Og disse billeder giver os en fornemmelse af,

at på den anden side af døden

tager Jesus imod os med varme og glæde.

 

Vi bliver levende igen;

vi får en ny krop af anderledes karakter;

det er stadig os;

men uden sygdom og problemer;

uden luskede bagtanker og forbehold.

 

Vi fik det givet i dåben

           [som Emil og Kristian i dag],

vi tager imod det i troen;

og vi praktiserer det i kærlig omsorg for andre mennesker.

           AMEN         

 

STILHED

 

Gode Helligånd!

Vi beder om du vil hjælpe os,

til at leve efter Gudsrigets målestok.

Hjælp os til at se bort fra,

hvad der er passende eller muligt eller pænt

og lad os i stedet gøre Gudsriget levende,

og give kærlighed til vores medmennesker,

sådan som Gud ønsker det.

 

Vi beder dig om at være hos dem,

der ikke kunne være med os i kirken i dag.

Find dem, dér hvor de er

og fyld dem med dit nærvær og din trøst.

 

Vi beder dig trøste dem,

der er er deprimerede eller bange.

Vi beder dig indgyde livsmod og håb til dem, der sørger over deres kæres død.

 

Vi beder for fred i verden.

Vi beder for flygtningene,

som er kommet til os fra diktatur eller krig;
vi beder om hjælp til,

at de må få et godt ophold her.

 

Vi beder for vores land, Danmark.

for dronningen og hendes familie,

for regering og folketing,

Vi beder vi dig for alle,

som har en myndighed at øve

i kirke og i samfund.

 

 

Giv dem – og os alle –

tro, håb og kærlighed i denne tilværelse,

opstandelse og evig glæde i Gudsriget.

 

      AMEN!

 

 

 

 

meddelelser

 

Lad os med apostlen tilønske hinanden:

 

Vor Herres Jesu Kristi Nåde

og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab

være med os alle!

                                        AMEN