PINSEDAG

Pinsedag 2018 

Klm.: 290  -  283  ------  285  -  291

Hst.:  290 – 447 – 448 – 283 --- 285 – 291

Nadversalme:  292,3

 

Johannesevangeliet 14,15-21:

Elsker I mig, så hold mine bud;

og jeg vil bede Faderen,

og han vil give jer en anden talsmand,

som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd,

som verden ikke kan tage imod,

fordi den hverken ser eller kender den.

 

I kender den,

for den bliver hos jer og skal være i jer.

Jeg vil ikke efterlade jer faderløse;

jeg kommer til jer.

 

Endnu en kort tid,

og verden ser mig ikke længere,

men I ser mig,

for jeg lever, og I skal leve.

 

Den dag skal I erkende,

at jeg er i min fader,

og I er i mig og jeg i jer.

Den, der har mine bud og holder dem,

han er den, der elsker mig;

 - og den, der elsker mig,

skal elskes af min fader;

også jeg skal elske ham

og give mig til kende for ham."

                                            AMEN

 

 

Guds Nærvær kunne mærkes i Jesus:

 

Altomfattende Kærlighed.

Altomfattende Autoritet.

Altomfattende Virkelighed.

 

Men hvad så bagefter ?

 

Hvor bliver det af alt sammen ?

 

Kærlighed til Jesus er nøgleordet !

 

Gudfader og Jesus, Sønnen,

vil tage bolig hos den,

som elsker Jesus

og holder fast ved Hans Ord.

 

 

Guds – Faderens og Sønnens – Nærvær hos os mennesker er Helligånden.

 

Til daglig er Helligånden

usynlig guddommelig inspiration og liv.

 

Til den første pinse

kunne Helligånden høres

som en stormvind igennem huset;

 

Helligånden kunne ses

som ildtunger over disciplenes hoveder.

Helligånden kunne mærkes

som både frimodighed til og evne til

at fortælle om Jesus

 – tilmed på alle tænkelige sprog –

som jeg læste fra alteret i

lektien fra Apostlenes Gerninger.

 

 

Men her foregriber jeg begivenhedernes gang – i forhold til den bibelske kronologi.

 

Evangelieteksten i dag ligger inden påske;

altså før Jesus blev korsfæstet og genopstod.

 

Der ligger altså en dobbelt afsked

imellem Jesu Ord her og Pinsen.

 

Først Jesu død og nedfart til dødsriget

og derefter Kristi Himmelfart;

som vi fejrede i torsdags.

 

Men Jesus fortalte i forvejen sine disciple,

at Han ikke ville lade dem i stikken;

Helligånden ville komme til dem.

 

 

Helligånden ville fastholde Jesu Ord

og ville lære disciplene at forstå dem.

 

Der er mange,

som i århundredernes løb har gjort krav på,

at dét menneske eller dén organisation

var opfyldelsen af,

hvad Helligånden skulle lære disciplene.

 

Nogle mener Pauli Breve,

andre mener Kirkens Fortolkning.

Og i den anden ende af spektret

er der mystikere og visionære mennesker,

som mener, at netop dé er kaldede

til at forklare menneskeheden det,

den ikke var rede til at forstå på Jesu Tid.

 

 

Jeg tror slet ikke,

det var dét, som var meningen.

 

Helligånden er ikke en bestemt systematisk eller dogmatisk tænkning.

 

Helligånden er heller ikke

en autoritativ fortolkning.

Helligånden er

næppe heller en helt ny religion.

 

Men Helligånden kan naturligvis

udvide forståelseshorisonten

og åbne for helt nye muligheder.

 

For Helligånden er den tredje person

i Treenigheden; Fader & Søn & Helligånd.

 

Derfor er Helligånden Suveræn som Faderen,

opfyldt af Frelsende Kærlighed som Sønnen.

 

Jeg tror, at Helligånden først og fremmest

formidler Det Guddommelige Nærvær.

 

 

Jesus taler om,

at det er kærlighed til Ham

og overholdelse af Hans Bud,

som er forudsætningen

for Talsmandens Komme.

 

Jesus siger også,

at Han i Helligåndens komme

vil give sig til kende for den,

som elsker ham.

 

Dermed ligger det lige for,

at Helligånden netop er en bekræftelse

af Jesus – og ikke alt muligt andet.

 

Gud var Nærværende på jorden i Jesus.

 

Dette Guddommelige Nærvær formidler

Rummelighed, Forsoning og Håb.

 

Det er også en korrektion af vores adfærd:

Næstekærlighed, Omsorg og Tilgivelse.

 

Det Guddommelige Nærvær indeholder

Det Guddommelige Liv allerede her og nu –

Oplevelsen af at være til

og at være elsket af Gud.

 

Det guddommelige Nærvær indeholder også Evighedens Perspektiv:

Tilliden til at vi efter døden

for lov til at genopstå i Guds Evighed

og at Livet dér er vidunderligt !

 

 

Guds Nærvær i Helligånden

rækker ud over rationalitet og følelse.

Det er mere fantastisk end filosofi og vision.

Det er alvorligere end analyse og syntese.

Det er mere kreativt end kunst og kærlighed.

 

Guds Nærvær i Ånden

er selve Grundlaget for alt dette;

derfor kan hverken

Gudsnærværet eller Ånden

beskrives udtømmende i nogen af dem.

 

 

Helligånden er Selve Guds Åndepust,

som gjorde det første menneske levende.

Ja, Helligånden er stemmen,

som overbragte Ordet,

der skabte verden

 – og senere det Ord, som blev kød

og genfortryllede verden;

gjorde verden guddommelig igen og bragte Evigheden tilbage i vi menneskers liv.

 

 

Helligånden holder disse Ord af Jesus fast:
Gengiver dem for hver enkelt af os,

så vi kan tage dem til os,

begribe dem og stole på dem;

ja, lade os inspirere af og forvandle af dem.

 

Helligånden gengiver Ordet

i et uendeligt antal af variationer,

så det taler direkte ind i hjertet af enhver, som lytter.

 

Derfor arbejder Helligånden

som den største af alle kunstnere

 – både direkte og igennem mennesker:

Det kan være igennem

Musik,

Poesi,

Billedkunst,

Dans,

evnen til at se det storslåede i Naturen

og evnen til at se Guds Ansigt

i et lidende menneske.

 

Igennem alle disse facetter

– som instrumenter og stemmer i et orkester –

vækker Helligånden tro og håb,

glæde og Kærlighed i mennesker.

 

Og når vi selv stemmer i,

bliver det, som vi sang i den første salme:

 

I Jesu Navn da tungen gløder

hos hedninger såvel som jøder;

i Jesus-navnets offerskål

hensmelter alle modersmål;

i Jesu navn udbryder da

det evige Halleluja.           DDS 290, vers 6

 

 

For nogle år siden udkom

en lille amerikansk bog – The Cottage –

Den er både blevet filmatiseret

og den er blevet udgivet på dansk: Hytten.

 

Den er lidt uortodoks – lidt skæv –

i sin tilgang til kristendommen;

men der er – måske netop derfor –

meget godt i den.

 

Bogens hovedperson møder hele Treenigheden i en lille hytte ude i en skov.

 

Helligånden er et flagrende væsen,

som passer haven.

 

Og vores hovedperson hjælper

med at luge ukrudt og plante nyt i haven.

 

Han ved ikke, hvad det betyder,

han hjælper blot til.

 

 

Først senere hen finder han ud af,

at den have, han har hjulpet med at passe, er hans egen sjæl.

 

I romanen er det løsningen

af et livsvigtigt problem for ham.

 

Vi kan ikke på forhånd vide,

hvad det er for hver enkelt af os.

 

Og det er hele pointen:

Helligånden skal vi ikke forstå.

 

Vi skal overgive os til Helligånden,

lade Helligånden arbejde med os

og vise os vejen.

 

Derved åbner der sig nye muligheder

i hverdagen, i troen og i Evigheden.

 

 

Glædelig Pinse !

 

STILHED

Helligånd, vi lovpriser dig.

Ild er du, og trøsterånd.

Liv af liv til alt det skabte,

Hellig er du, for du gør de skabte levende.

Hellig, når du salver de farligt fortabte,

Hellig, når du renser de vædskende sår.

 

Du helligheds ånde, kærligheds ild,

du søde smag i vores bryst

og hjertets vellugt af dyder.

 

Du reneste kilde, i dig kan vi se,

hvordan Gud samler de forvildede

og søger de fortabte.

 

Du livets harnisk

og håb for hvert leds sammenføjning

du bælte af værdighed, frelse de hellige!

Beskyt dem, som fjenden har fanget,

gør dem fri, der ligger i lænker.

Guds kraft vil rette dem op.

 

Du mægtige vej,

som gennemtrænger alt,

i det høje, på jorden og i hver afgrund.

Du samler og forener alle.

 

Gennem dig

strømmer skyerne, flyver luften,

drypper stenene

og kilden kalder bække frem,

jorden grønnes af sin grokraft.

 

Mennesker fulde af indsigt

fører du også stedse frem,

gjort lykkelige af visdommens ånde.

 

Derfor skal du være lovet,

du, al vor lovsangs klang

og livets glæde, du magtfulde håb og ære,

som deler ud af lysets gaver.

 

Vi beder dig:
Fyld os, så vi tror på Jesus Kristus.

Fyld os, så vi elsker vores medmennesker.

Fyld os, så vi tror på opstandelsen

og Det evige Liv.                   AMEN

 

 

Meddelelser

 

 

Lad os med apostlen tilønske hinanden:

 

Vor Herres Jesu Kristi Nåde

og Guds kærlighed

og Helligåndens fællesskab

være med os alle!

                                        Amen.